• Star Augur Etraeus - Mythic

    • High Botanist Tel'arn - Mythic

    • Helya - Mythic

    • Tichondrius - Mythic